Ένταξη

Δείκτης Ένταξης στην Τριτοβάθμια ΕκπαίδευσηXenia Inclusiveness Index

Ο Δείκτης ΈνταξηςXENIA (Πακέτο Εργασίας 2) είναι ο πυρήνας του έργου και θα αναπτυχθεί με βάση τους θεματικούς τομείς και τους δείκτες που ορίζονται, προσδιορίζονται και αναπτύσσονται στο Πακέτο Εργασίας 1. Πρόκειται για ένα απαιτητικό Πακέτο Εργασίας το οποίο απαιτεί ακριβή τεχνική εργασία κατά την οποία οι εταίροι θα θέσουν τιμές σε κάθε δείκτη, τη δημιουργία ιεραρχιών της συνάφειας, της σημασίας και της εννοιολογίας για κάθε δείκτη σε σχέση με την αρχή του "ΑΕΙ Χωρίς αποκλεισμούς" στον τομέα του φύλου και του γενετήσιου προσανατολισμού.

Το τελικό αποτέλεσμα του Πακέτου Εργασίας 2 είναι ο Δείκτης Ένταξης XENIA που αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:

1. Πίνακας διαρθρωμένος κατά μήκος θεματικών τομέων, σύμφωνα με τους οποίους οι αντικειμενικοί δείκτες επιτρέπουν την αξιολόγηση της συμπεριληπτικότητας ενός ΑΕΙ·
2. Έρευνα σε φοιτητές και προσωπικό των ΑΕΙ για την εκτίμηση της «αντίληψης» της ένταξης στα ΑΕΙ
3. Δείκτης, ο οποίος θα αποτελεί το άθροισμα των αποτελεσμάτων της αντικειμενικής αξιολόγησης και της υποκειμενικής αντίληψης των φοιτητών και του προσωπικού σχετικά με την ένταξη στα ΑΕΙ.
Ο Δείκτης Ένταξης XENIA θα επιτρέψει να αποτυπωθούν τόσο τα αντικειμενικά όσο και τα υποκειμενικά στοιχεία της ένταξης σε επίπεδο ΑΕΙ αξιολογώντας το ίδρυμα από:

α) αντικειμενικά στοιχεία, κατά μήκος των πέντε θεματικών τομέων (Ίδρυμα, Πολιτικές και Προγραμμάτα, Παιδαγωγικής και Ακαδημαϊκών, Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Ακαδημαϊκής ζωής) και βάση ενός σύνολο αντικειμενικών δεικτών,
β) την οπτική των ατόμων σχετικά με τη συμπεριληπτικότητα ενός ΑΕΙ: η έρευνα θα δομηθεί ώστε να αποτυπώσει το αντιληπτό επίπεδο ένταξης στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο του ΑΕΙ,
γ) με την εγκαθίδρυση «αντικειμενικών» και «υποκειμενικών» μέτρων συμπεριληπτικότητας σε ένα ΑΕΙ. Ο Δείκτης θα καταγράψει οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ "θεωρίας" και "πρακτικής" της συμπερίληψης συνδυάζοντας τα αποτελέσματα του Πίνακα και της Έρευνας και εντοπίζοντας κενά και ανακολουθίες.

WP2 Xenia Inclusiveness Index