Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου “XENIA: He Inclusiveness Index”

Ημερομηνία: 2020-01-16


Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου “XENIA: He Inclusiveness Index”


Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του τριετούς έργου “XENIA: Higher Education Inclusiveness Index”. Το XENIA συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Key Action 3) και η επίσημη έναρξή του έλαβε χώρα στις 16 και 17 Ιανουαρίου στη Νάπολη (Ιταλία).

Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 7 Εταίρων από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ελλάδα και Ισπανία). Στόχος του είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο θα υποστηρίξει τα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (HEIs) α. στην αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου συμπεριληπτικότητας τους και β. στον προσδιορισμό των προσπαθειών που μπορούν να καταβληθούν τόσο για την καλύτερη προώθηση των αναγκών περιθωριοποιημένων λόγω σεξουαλικής προτίμησης ή/και ταυτότητας φύλου ατόμων/ομάδων, όσο και στην εξασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ακαδημαϊκών ευκαιριών των ατόμων/ομάδων αυτών.

Κατά τη συνάντηση, οι συνεργάτες παρουσίασαν τον φορέα τους και συζήτησαν για τα διαχειριστικά ζητήματα του έργου, για το φυσικό αντικείμενο με έμφαση στο Δείκτη Συμπεριληπτικότητας (Inclusiveness Index), καθώς και για τις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης ώστετα αποτελέσματα του XENIΑ να γνωστοποιηθούν και να γίνουν προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο στην Ευρωπαϊκή επικράτεια και όχι μόνο - με στόχο την ενημέρωση σχεδόν 3 εκατομμυρίων ανθρώπων στο σύνολο της τριετίας.

Η ερευνητική ομάδα DAISSy θα συμβάλει σε όλες τις δράσεις του έργου, όπως η έρευνα πεδίου, η δημιουργία του Δείκτη Ένταξης για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η πιλοτική εφαρμογή του και η διάδοση και αξιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο XENIA και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

Website: http://daissy.eap.gr
Facebook: @DAISSyResearchGroup, @XENIA Erasmus+ Project
Twitter : https://twitter.com/daissy_research
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Instagram: @daissy_researchgroup
Email: info@daissy.eap.gr