Η Επιτροπή Διαχείρισης του XENIA πραγματοποίησε τη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση του έργου

Ημερομηνία: 2020-09-01


Η Επιτροπή Διαχείρισης του XENIA πραγματοποίησε τη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση του έργου


Το σύνολο των εταίρων της κοινοπραξίας του XENIA συμμετείχε στη δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου. Λόγω της πανδημίας COVID-19, η συνάντηση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί στο Δουβλίνο, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά βάσει μιας ατζέντας που αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε από κοινού από όλους τους εταίρους.

Μετά τους χαιρετισμούς που έλαβαν χώρα από το Συντονιστή φορέα «Sinapsi», οι εταίροι συζήτησαν τόσο για τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 1ου Πακέτου Εργασίας (WP1), όσο και αυτές που θα λάβουν χώρα για το 2ο Πακέτο Εργασίας (WP2).

Συγκεκριμένα, εκτενής συζήτησης έλαβε χώρα σχετικά με τη στάθμιση των Δεικτών για τον πίνακα αντικειμενικών αξιών (objective matrix), καθώς και την ανάπτυξη Δεικτών για την καταγραφή των αντιλήψεων των φοιτητών και του προσωπικού σχετικά με την ένταξη στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Προσεχώς, οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν με ακρίβεια ένα τεχνικό έργο στο πλαίσιο του οποίου θα αποδοθούν τιμές σε όλους τους Δείκτες, καθιερώνοντας ιεραρχίες συνάφειας και σημαντικότητας για κάθε έναν από αυτούς, σε σχέση με την αρχή "Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) χωρίς αποκλεισμούς" στη βάση του φύλου και του γενετήσιου προσανατολισμού.

Εν συνεχεία, ένας από τους Ισπανούς εταίρους, ο φορέας «Internet Web Solutions», εξήγησε τη δομή της ICT ανάπτυξης του Αλγόριθμου του Δείκτη XENIA καθώς και ενημέρωσε σχετικά με τις δράσεις προώθησης του έργου και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Συνολικά, το XENIA έχει ως στόχο τουλάχιστον 2.955.196 άτομα, τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν από τις δράσεις προβολής των εταίρων κατά το σύνολο της διάρκειας των 36 μηνών υλοποίησης του έργου.

Συνοπτικά, κατά τους προσεχείς μήνες το έργο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη Δεικτών για τον πίνακα αντικειμενικών αξιών (objective matrix) και τη συλλογή υποκειμενικών Δεικτών (subjective indicators) για τον καλύτερο εντοπισμό των κενών μεταξύ των δράσεων των Α.Ε.Ι. για την προώθηση της ένταξης και του πραγματικού αντίκτυπου αυτών στο κοινό. Εν συνεχεία, ο Δείκτης Ένταξης (Inclusiveness Index) XENIA θα φορτωθεί στην πλατφόρμα του έργου και θα αποτελέσει τον πυρήνα αυτού.

Το XENIA συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από κοινοπραξία επτά εταίρων από πέντε χώρες (Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ισπανία).

Το έργο αποσκοπεί στην καταπολέμηση του στίγματος στο πλαίσιο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχουν ειδικά εργαλεία ούτε μηχανισμοί για τη συστηματική αντιμετώπιση του στίγματος κατά του φύλου και των σεξουαλικών μειονοτήτων ή/και των περιθωριοποιημένων ομάδων, και στην προώθηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης των ΛΟΑΤ+ και των cisgender γυναικών στα Α.Ε.Ι. εντός της Ε.Ε.