«Πώς αισθάνεστε στην Πανεπιστημιούπολη σας;» Στοιχεία από ένα δείγμα φοιτητών/φοιτητριών ιταλικών Πανεπιστημίων.

Ημερομηνία: 2021-02-03


«Πώς αισθάνεστε στην Πανεπιστημιούπολη σας;»  Στοιχεία από ένα δείγμα φοιτητών/φοιτητριών ιταλικών Πανεπιστημίων.


Συνήθως, σε σύγκριση με τους συμφοιτητές/συμφοιτήτριές τους, οι φοιτητές/φοιτήτριες που ανήκουν σε μειονότητες λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού περιγράφουν το περιβάλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως «αφιλόξενο» και «ψυχρό». Αυτή η ανισότητα στις αντιλήψεις για το πανεπιστημιακό κλίμα, συχνά, οδηγεί σε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και ακαδημαϊκή δυσφορία.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα, οι έρευνες που συλλέγουν την εμπειρία των φοιτητών/φοιτητριών που ανήκουν σε μειονότητες λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού στα ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι περιορισμένες.
Μια ομάδα ερευνητών/ερευνητριών από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης "Federico II" (Ιταλία), με επικεφαλή την Δρ. Amodeo, επιδίωξε να ενισχύσει τα προηγούμενα εμπειρικά στοιχεία ερευνώντας τις συσχετίσεις μεταξύ της θέσης των σεξουαλικών μειονοτήτων, των αντιλήψεων των φοιτητών/φοιτητριών ως προς το κλίμα στις Πανεπιστημιουπόλεις, και τα ψυχολογικά (δηλ. άγχος-κατάθλιψη) και ακαδημαϊκά αποτελέσματα (δηλ. πνευματική και ακαδημαϊκή επιτυχία, και εξέταση της πιθανότητας αποχώρησης από το Πανεπιστήμιο) σε ένα δείγμα 868 Ιταλών φοιτητών/φοιτητριών Πανεπιστημίων (17.9% εκ των οποίων άνηκαν σε κάποια «σεξουαλική μειονότητα»).
Τα αποτελέσματα (διαθέσιμα στο https://www.mdpi.com/2076-328X/10/12/179) κατέδειξαν ότι φοιτητές/φοιτήτριες που ανήκουν σε μειονότητες λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ανέφεραν περισσότερες αρνητικές αντιλήψεις σχετικά με το κλίμα για τις Πανεπιστημιουπόλεις, οι οποίες, με τη σειρά τους, συσχετίστηκαν με καταγραφόμενα υψηλότερα επίπεδα συμπτωμάτων ανησυχίας-κατάθλιψης, μειωμένη ακαδημαϊκή επιτυχία, και μια υψηλή πιθανότητα αποχώρησης από το Πανεπιστήμιο.
Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση της εμπειρίας των φοιτητών/φοιτητριών που ανήκουν σε μειονότητες λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού στα πλαίσια της ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και για την αναζήτηση πιθανών δράσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της αίσθησης του «ανήκειν» στην κοινότητα της Πανεπιστημιούπολης για όλους τους φοιτητές/όλες τις φοιτήτριες, και ειδικά για αυτούς/αυτές που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες.
Το τριετές έργο Erasmus+ «XENIA: HE Inclusiveness Index» δέχθηκε την «πρόκληση» να υποστηρίξει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) στην προώθηση και εφαρμογή δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στη βάση του φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία ερευνητών/ερευνητριών και εμπειρογνωμόνων από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Σλοβενία και Ισπανία), στο πλαίσιο του XENIA θα αναπτυχθεί ένα επιχειρησιακό εργαλείο – ο Δείκτης XENIA – με στόχο την υποστήριξη των ΑΕΙ ως προς τον υπολογισμό, την υλοποίηση και την εκτίμηση της συνάφειας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των προγραμμάτων τους όσον αφορά τη διαφορετικότητα και την ένταξη-συμπεριληπτικότητα.