Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διεξήγαγε έρευνα με θέμα «Διαφορές στη βάση φύλου σε εκπαιδευτικούς STE(A)M: Στοιχεία από δείγμα Ελλήνων εκπαιδευτικών»

Ημερομηνία: 2021-04-12


Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διεξήγαγε έρευνα με θέμα  «Διαφορές στη βάση φύλου σε εκπαιδευτικούς STE(A)M: Στοιχεία από δείγμα Ελλήνων εκπαιδευτικών»


Οι βασικές δεξιότητες Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (Science, Technology, Engineering, Mathematics - STEM) είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στα περισσότερα από τα τεχνικά επαγγέλματα και στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη μηχανική και ακόμη και τη διαχείριση. Επομένως η εκπαίδευση STEM είναι η κύρια πηγή δεξιοτήτων για επιστήμονες, μηχανικούς και εργαζόμενους με τεχνολογικές ικανότητες. Σε αυτή τη βάση, υπάρχει εκτενής έρευνα εντός της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας σχετικά με τις διαφορές στη βάση φύλου για τους-ις μαθητές/ μαθήτριες των τομέων STEM/ STEAM και την εκπαίδευση. Ωστόσο, η έρευνα σχετικά με τις διαφορές στη βάση φύλου όσον αφορά τους-ις εκπαιδευτικούς STEM/ STEAM είναι περιορισμένη.
Έρευνα που διεξήχθη από τη Ναταλία Σπυροπούλου, υποψήφια Διδάκτορα, και τον Καθηγητή Αχιλλέα Καμέα, από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), εταίρο του έργου XENIA, διερεύνησε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ρόλο ενός εκπαιδευτικού στο αντικείμενο STE(A)M, τις προκλήσεις, και τις ανάγκες επαγγελματικής εξέλιξης. Συγκεκριμένα, με βάση μια διαδικτυακή έρευνα βασισμένη σε ειδικά σχεδιασμένες ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, οι ερευνητές/ ερευνήτριες ανέλυσαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών προκειμένου να κατανοήσουν κρίσιμους παράγοντες και να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή προετοιμασία των εκπαιδευτικών στο αντικείμενο STE(A)M. Επιπλέον, διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ του φύλου και των αντιλήψεών τους. Το δείγμα αυτής της έρευνας περιλαμβάνει 59 εκπαιδευτικούς (26 γυναίκες, 33 άνδρες), οι οποίοι-ες έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο αντικείμενο STE(A)M στην Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας σχετικά με τις προκλήσεις και τις δυσκολίες δεν επιβεβαίωσαν σημαντική διαφορά στις αντιλήψεις βάσει του φύλου των συμμετεχόντων-ουσών. Ωστόσο, εντοπίστηκαν ορισμένες διαφορές μεταξύ των αναγκών επαγγελματικής εξέλιξης. Για παράδειγμα, ένα υψηλότερο ποσοστό γυναικών εκπαιδευτικών (42,3%) αιτείται επαγγελματική εξέλιξη στη θεματική «Μηχανική για την Εκπαίδευση» από τους άνδρες εκπαιδευτικούς (33,3%). Όσον αφορά στην αντίληψη των συμμετεχόντων-ουσών σχετικά με το ρόλο του-ης εκπαιδευτικού STE(A)M, τα αποτελέσματα εντόπισαν διαφορές στη βάση φύλου στην κατηγορία δεξιοτήτων Διδασκαλίας και Μάθησης (Teaching and Learning-TEL), υποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες βρίσκουν πιο σημαντικές δεξιότητες εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση από τους άνδρες ερωτώμενους.
Περισσότερες πληροφορίες και σχετικές δημοσιεύσεις αναφορικά με αυτή τη μελέτη μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.researchgate.net/project/Development-of-skills-and-competencies-of-STEAM-educators.
Το έργο XENIA Erasmus+ Project θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει πιλοτικά ένα καινοτόμο εργαλείο που θα υποστηρίξει τα ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του επιπέδου συμπεριληπτικότητας των φοιτητών-τριών και, επιπλέον, του προσωπικού και των εκπαιδευτικών, με στόχο την επίτευξη μιας πιο ανοικτής και ασφαλούς κοινωνίας για τις μειονότητες στη βάση φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.