Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «XENIA» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ 3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία: 2021-05-28


Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «XENIA» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ 3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


Στις 28 Μαΐου 2021, η κοινοπραξία του έργου «XENIA» πραγματοποίησε την τρίτη συνάντηση του διακρατικού έργου. Λόγω της πανδημίας του COVID-19, η συνάντηση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Αθήνα, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με βάση την ημερήσια διάταξη που ανέπτυξε ο Συντονιστής φορέας, η Sinapsi, και η οποία συμφωνήθηκε από κοινού με όλους τους εταίρους.

Μετά τους χαιρετισμούς από τη Sinapsi, ακολούθησε επισκόπηση των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2, καθώς και ενημέρωση για το «Δείκτη Ένταξης XENIA» από τον εταίρο ειδικό σε θέματα IT, την «Internet Web Solutions». Ειδικότερα, οι εταίροι συζήτησαν για τη στάθμιση των δεικτών του αντικειμενικού πίνακα (objective matrix), καθώς και για την ανάπτυξη δεικτών για την αποτύπωση των αντιλήψεων των φοιτητών/ φοιτητριών και του προσωπικού σχετικά με την ένταξη στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ο «Δείκτης Ένταξης XENIA», αυτό το καινοτόμο εργαλείο, θα υπολογίσει τη βαθμολογία των συμμετεχουσών ΑΕΙ σε κάθε διαφορετικό τομέα και συνολικά, προτείνοντας βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση ή τη βελτίωση της κατάστασής τους σε κάθε αξιολογούμενο τομέα και συνολικά. Τα αποτελέσματα θα μπορούν να εκτυπωθούν ή να κοινοποιηθούν στα βασικά κοινωνικά δίκτυα, όπως και να δημοσιευθούν σε μια ειδική ενότητα της Ιστοσελίδας η οποία ονομάζεται «All Star Corner», διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ώστε να εξασφαλιστεί η μελλοντική βιωσιμότητα του έργου.

Εν συνεχεία, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ως υπεύθυνος φορέας του Πακέτου Εργασίας 3, παρουσίασε τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα τους επόμενους μήνες. Το έργο θα επικεντρωθεί στην πιλοτική εφαρμογή και την απόδοση της έκδοσης του «Δείκτη Ένταξης XENIA» – Beta πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στο γενικό κοινό.

Το έργο Xenia συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από κοινοπραξία 7 εταίρων από 5 χώρες (Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ισπανία). Το Xenia αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης των σεξουαλικών μειονοτήτων και περιθωριοποιημένων λόγω φύλου ομάδων στα ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας έναν καινοτόμο δείκτη ένταξης για τη στήριξη της ισότητας, της πολυμορφίας και της ένταξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συμμετέχει σε όλα τα Πακέτα Εργασίας, τις δράσεις και τα Παραδοτέα του έργου, και είναι Υπεύθυνη τόσο της υλοποίησης στην Ελλάδα όσο και των Πακέτων Εργασίας: 3-Test Deployment and Final Validated XENIA Inclusiveness Index και 5-Αξιολόγηση, του έργου.