Το Παραδοτέο «2.1. Ο Δείκτης Ένταξης Xenia», του Erasmus+ έργου XENIA είναι πλέον διαθέσιμο στο διαδίκτυο!

Ημερομηνία: 2021-10-11


Το Παραδοτέο «2.1. Ο Δείκτης Ένταξης Xenia», του Erasmus+ έργου XENIA είναι πλέον διαθέσιμο στο διαδίκτυο!


Το συγκεκριμένο Παραδοτέο περιγράφει αναλυτικά τις κύριες δραστηριότητες που έχουν λάβει χώρα για την ανάπτυξη του Δείκτη Ένταξης Xenia – Beta version, Πακέτo εργασίας 2 του έργου. Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την όλη διαδικασία αξιολόγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο Δείκτης.

Ο Δείκτης θα βοηθήσει τα Ευρωπαϊκά ΑΕΙ στην αξιολόγηση των στρατηγικών ισότητας και ένταξης που υιοθετούν σχετικά με θέματα διαφορετικότητας, με βάση το βιολογικό και κοινωνικό φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, στο πλαίσιο τους.

Η έκδοση beta του Δείκτη Ένταξης Xenia αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:

1. Matrix το οποίο απευθύνεται στο εξειδικευμένο προσωπικό των ΑΕΙ και αποτελείται από μια σειρά αντικειμενικών δεικτών (objective indicators) που αξιολογούν τη συμπεριληπτικότητα ενός ΑΕΙ
2. Έρευνα για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες και το προσωπικό των ΑΕΙ για τη μέτρηση των υποκειμενικών αντιλήψεων (subjective perceptions) αναφορικά με τη συμπεριληπτικότητα στα ΑΕΙ·
3. Το Δείκτη Xenia (vector index), ο οποίος επιτρέπει τη σύνοψη των πληροφοριών που συλλέγονται και την καταγραφή και ερμηνεία των μεταβολών σε συγκεκριμένες τιμές (values) της διαδικασίας αξιολόγησης.
Το XENIA είναι ένα έργο Erasmus + διάρκειας 36 μηνών, το οποίο υλοποιείται από κοινοπραξία αποτελούμενη από 7 εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβενία. Πέντε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ένα σε κάθε χώρα που συμμετέχει άμεσα στο έργο, πρόκειται να ξεκινήσουν την πιλοτική δοκιμή της έκδοσης beta του Δείκτη (Index beta version).
Μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό διαθέσιμο εντελώς δωρεάν σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://xeniaindex.eu/pdf/wp2.pdf.