Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Δουβλίνου

Δικτυακός τόπος: https://www.ucd.ie/socialpolicyworkjustice/research/researchprojects/xeniaerasmusproject/

Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Δουβλίνου


Από την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο έχει συμβάλει μοναδικά στη δημιουργία της σύγχρονης Ιρλανδίας, με βάση την επιτυχή δέσμευση με την ιρλανδική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Το διεθνές κύρος του ΠΚΔ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια· κατατάσσεται σήμερα στο 1% των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως. Το ΠΚΔείναι επίσης πιο παγκοσμιακόπανεπιστήμιο της Ιρλανδίας με πάνω από 30.000 φοιτητές που προέρχονται από περισσότερες από 139 χώρες, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 5.000 φοιτητών που κατοικούν σε τοποθεσίες εκτός Ιρλανδίας. Το ΠΚΔδεσμεύεται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα γιορτάζεται και όλοι αντιμετωπίζονται δίκαια ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την αναπηρία, την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αστική κατάσταση, την οικογενειακή κατάσταση ή τη συμμετοχή στην ταξιδιωτική κοινότητα.

Το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και έχει μια πραγματική δέσμευση για την ισότητα των ευκαιριών για το προσωπικό και τους φοιτητές μας, καθώς και για την προώθηση και διατήρηση ενός περιβάλλοντος εργασίας και σπουδών χωρίς αποκλεισμούς, όπου υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και αξιοπρέπεια.

Είναι πλήρως προσηλωμένο τόσο στην εκπλήρωση όσο και στην υπέρβαση των υποχρεώσεών μας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κάνοντας περισσότερα από όσα απαιτούνται από το νόμο. Η μονάδα «Ισότητα, Πολυμορφία και Ένταξη» διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της προώθησης και της ενσωμάτωσης της ισότητας, της πολυμορφίας και της ένταξης σε ολόκληρο το UCD. Προωθεί βασικές πρωτοβουλίες ισότητας και πολυμορφίας και συνεργάζεται επίσης με συναδέλφους εντός και εκτός του Ανθρώπινου Δυναμικού για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας για την ισότητα των UMT, τη διαφορετικότητα και την ένταξη.

Η μονάδα παρέχει υποστήριξη και συμβουλές για την αντιμετώπιση θεμάτων ισότητας και πολυμορφίας, συμμετέχει σε κατάλληλες πανεπιστημιακές ομάδες και αναπτύσσει στρατηγικές που υποστηρίζουν τον προσδιορισμό και την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών βέλτιστων πρακτικών στο Πανεπιστήμιο.