Το Έργο ΧΕΝΙΑ

Δείκτης Ένταξης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το έργο XENIA προέρχεται από την ανάγκη αντιμετώπισης ενός παράδοξου: ενώ η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η κύρια πηγή έρευνας σχετικά με το στίγμα και τον αποκλεισμό και λόγω ταυτότητας φύλου ή/ και του γενετήσιου προσανατολισμού, σπάνια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) αναγνωρίζονται ως «τόποι χωρίς αποκλεισμούς».
». Ενώ υπάρχουν ειδικές δραστηριότητες για την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη άλλων ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού (μετανάστες, εθνικές μειονότητες, άτομα με αναπηρίες), επί του παρόντος δεν υπάρχουν ειδικά εργαλεία ούτε μηχανισμοί για τη συστηματική αντιμετώπιση του στίγματος λόγω της ταυτότητας φύλου ή/και του σεξουαλικού προσανατολισμού και την προώθηση της δυναμικής της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης ΛΟΑΤ+ ατόμων και cisgender γυναικών στα ΑΕΙ.

Το έργο XENIA θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα καινοτόμο «Δείκτη Ένταξης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» που επιτρέπει στα ΑΕΙ:

Α. Να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν το κατά πόσο τα ΑΕΙ είναι χώροι χωρίς αποκλεισμούς, βαθμολογώντας τα έναντι ενός συνόλου δεικτών-στόχων
Β. Να αξιολογήσουν την αντίληψη των φοιτητών και του προσωπικού για το κατά πόσο τα ΑΕΙ ενεργούν χωρίς αποκλεισμούς, μέσω ερευνών που βασίζονται σε ερωτηματολόγια τόσο στο προσωπικό των ΑΕΙ (διοικητικό και εκπαιδευτικό) καθώς και στους φοιτητές για τον προσδιορισμό του «αντιληπτού» βαθμού συμμετοχικότητας στα ΑΕΙ.
Γ.Να προσδιορίσουν βασικούς τομείς παρέμβασης, επιτρέποντας στα ΑΕΙ να δώσουν προτεραιότητα στις πολιτικές, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες τους για την κοινωνική ένταξη.

Το έργο XENIA θα αναπτυχθεί και θα διατίθεται σε 5 γλώσσες: αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά, ισπανικά, σλοβενικά.

Το έργο XENIA θα έχει σημαντικό, ουσιαστικό και εκθετικό αντίκτυπο, καθώς το έργο αυτό συμπληρώνεται από εργαλεία και μέτρα που μπορούν να εξοπλίσουν τα ΑΕΙ για την ανάπτυξη πολιτικών, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών χωρίς αποκλεισμούς για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και γενετήσιου προσανατολισμού.

Αντίκτυπος σε πρακτικό επίπεδο: Το έργο XENIA αναπτύσσει επιχειρησιακά εργαλεία για την ενίσχυση της συμπεριληπτικότητας των ΑΕΙ και τα εξοπλίζει με εργαλεία για την καταπολέμηση του στίγματος και του αποκλεισμού του φύλου και του γενετήσιου προσανατολισμού.

Αντίκτυπος σε επίπεδο πολιτικής: Το έργο XENIA παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διαμόρφωση πολιτικών «βασισμένων σε στοιχεία», που απορρέουν από τον πλούτο των γνώσεων και των πληροφοριών που συλλέγονται κατά την υλοποίηση του έργου, στην οποία θα συμμετέχουν συνολικά 2.500 φοιτητές και 200 υπάλληλοι.