Αποτίμηση κατάστασης

Δείκτης Ένταξης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σε αυτό το πακέτο εργασίας, οι εταίροι θα εμβαθύνουν στην κατανόηση των περιπτωσιολογικώνμελετών/βέλτιστων πρακτικών που έχουν τόσο ήδη προσδιοριστεί κατά την προετοιμασία της πρότασης όσο και κατά τη διάρκεια της ανάλυσης αναγκών που θα πραγματοποιηθεί σε μεμονομένο επίπεδο ανά ΑΕΙ αναφορικά με τη δυναμική συμμετοχικότητας στα ΑΕΙ.

Οι Εταίροι θα αντιστοιχήσουν αυτές τις περιπτώσεις και πρακτικές με συγκεκριμένες ανάγκες (που έχουν ήδη προσδιοριστεί και παρουσιαστεί) των ομάδων-στόχων, διαφοροποιώντας και προσαρμόζοντάς τες ώστε να καλύπτουν όλες τις ομάδες-στόχους , δηλαδή:

1. Φοιτητές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ίση συμμετοχή και με βάση το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό (π.χ. γυναίκες και ομάδες ΛΟΑΤ+)
2. Διδακτικό προσωπικό
3. Διοικητικό προσωπικό

Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας θα επιτρέψει στους εταίρους να τελειοποιήσουν τη δομή του Δείκτη Ένταξης XENIA, εντοπίζοντας τους θεματικούς άξονες (Ιδρύματος, Πολιτικών και Προγραμμάτων, Παιδαγωγικής και Ακαδημαϊκών, Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Ακαδημαϊκής ζωής) για να διασφαλίσουν ότι περιλαμβάνουν το σύνολο των διαστάσεων ενός ΑΕΙ χωρίς αποκλεισμούς. Μόλις επιβεβαιωθούν οι θεματικοί τομείς, για κάθε «πυλώνα», οι εταίροι θα προσδιορίσουν και θα αναπτύξουν δείκτες που θα επιτρέπουν να εκτιμηθεί η συνάφεια, η ένταση και το βάθος της ένταξης σε θεσμικό επίπεδο. Οι εταίροι θα προσδιορίσουν τους υφιστάμενους δείκτες και θα αναπτύξουν νέους για να διασφαλίσουν ότι ο δείκτης XENIA είναι σε θέση να αποτυπώνει το σύνολο της δυναμικής και των διαστάσεων της συμμετοχικότητας σε επίπεδο ΑΕΙ.

Στη συνέχεια, τα θέματα και οι δείκτες θα αξιολογηθούν σε σύγκριση με τη διάσταση ένταξης των ΑΕΙ. Τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 1 θα είναι το σύνολο των θεματικών τομέων με τους σχετικούς δείκτες, οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν το Πακέτο Εργασίας 2 για την ανάπτυξη του δείκτη.