Αποτίμηση κατάστασης

Δείκτης Ένταξης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σε αυτό το πακέτο εργασίας, οι εταίροι θα εμβαθύνουν στην κατανόηση των περιπτωσιολογικώνμελετών/βέλτιστων πρακτικών που έχουν τόσο ήδη προσδιοριστεί κατά την προετοιμασία της πρότασης όσο και κατά τη διάρκεια της ανάλυσης αναγκών που θα πραγματοποιηθεί σε μεμονομένο επίπεδο ανά ΑΕΙ αναφορικά με τη δυναμική συμμετοχικότητας στα ΑΕΙ.

Οι Εταίροι θα αντιστοιχήσουν αυτές τις περιπτώσεις και πρακτικές με συγκεκριμένες ανάγκες (που έχουν ήδη προσδιοριστεί και παρουσιαστεί) των ομάδων-στόχων, διαφοροποιώντας και προσαρμόζοντάς τες ώστε να καλύπτουν όλες τις ομάδες-στόχους , δηλαδή:

1. Φοιτητές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ίση συμμετοχή και με βάση το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό (π.χ. γυναίκες και ομάδες ΛΟΑΤ+)
2. Διδακτικό προσωπικό
3. Διοικητικό προσωπικό

Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας θα επιτρέψει στους εταίρους να τελειοποιήσουν τη δομή του Δείκτη Ένταξης XENIA, εντοπίζοντας τους θεματικούς άξονες (Ιδρύματος, Πολιτικών και Προγραμμάτων, Παιδαγωγικής και Ακαδημαϊκών, Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Ακαδημαϊκής ζωής) για να διασφαλίσουν ότι περιλαμβάνουν το σύνολο των διαστάσεων ενός ΑΕΙ χωρίς αποκλεισμούς. Μόλις επιβεβαιωθούν οι θεματικοί τομείς, για κάθε «πυλώνα», οι εταίροι θα προσδιορίσουν και θα αναπτύξουν δείκτες που θα επιτρέπουν να εκτιμηθεί η συνάφεια, η ένταση και το βάθος της ένταξης σε θεσμικό επίπεδο. Οι εταίροι θα προσδιορίσουν τους υφιστάμενους δείκτες και θα αναπτύξουν νέους για να διασφαλίσουν ότι ο δείκτης XENIA είναι σε θέση να αποτυπώνει το σύνολο της δυναμικής και των διαστάσεων της συμμετοχικότητας σε επίπεδο ΑΕΙ.

Στη συνέχεια, τα θέματα και οι δείκτες θα αξιολογηθούν σε σύγκριση με τη διάσταση ένταξης των ΑΕΙ. Τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 1 θα είναι το σύνολο των θεματικών τομέων με τους σχετικούς δείκτες, οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν το Πακέτο Εργασίας 2 για την ανάπτυξη του δείκτη.

ABSTRACT
The XENIA Project is a 36 month project funded by the Erasmus+ Programme of the European Union involving a consortium of 7 partners from 5 European countries (Ireland, Italy, Greece, Slovenia and Spain). The project aim is to develop and implement an inclusiveness index to support equality, diversity and inclusion in European Higher Education Institutions (HEIs). Specifically, the index will measure the actual level of social and educational inclusion of sexual minority and gender marginalised students and staff. The project will also share practices and tools for promoting and improving equality, diversity and inclusion (EDI).

Work Package 1 (WP1) was the first phase of the XENIA project which included 4 key activities generating 2 deliverables with multiple outputs. The primary aim of WP1 was to lay a robust foundation for the XENIA HE Inclusiveness Index by developing a Common Research Methodology which guided the work and contributions of all XENIA partners in WP1, and through which a rich evidence base could be harnessed. The key activities underpinning this common research methodology were: the identification and classification of HEIs into 5 relevant and appropriate thematic areas; the development of 64 indicators that signify inclusion of gender diverse and LGBTQ+ students and staff, categorised into subsections under one of the thematic areas; and the development of tools and resources for promoting inclusion across HEIs.

This report describes in detail each step in the development of WP1 by the consortium from January to July 2020. Every output, tool, resource and supporting document created and/or used over the course of WP1 is made available in the report.

Download WP1


Download Abstract