Best practices XENIA

He Inclusiveness Index

Azioni di contrasto al sessismo e all’omofobia - ACSO (Δράσεις για την αντιμετώπιση του σεξισμού και της ομοφοβίας)

Πρόκειται για ένα μοντέλο κατάρτισης (ACSO) που αφορά το Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων, με στόχο την αντιμετώπιση του σεξισμού και της ομοφοβίας και την προώθηση της οργανωτικής ευημερίας σε ομάδες εργασίας και οργανισμούς. Στόχος της εκπαίδευσης είναι να εφοδιαστεί το Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό με γνωστικά και μεταγνωστικά στοιχεία και στρατηγικές απαραίτητα για την αναγνώριση και την κριτική ανάλυση συμπεριφορών και κα

Go to best practiceNapoli DiverCity (2014 - 2016)

Προσέφερε υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Επικοινωνίας και Έρευνας, μέσω ενός δικτύου εδαφικής υποστήριξης. Στόχος, η υποστήριξη των ατόμων στο Πανεπιστήμιο και την πόλη της Νάπολης μέσω δράσεων ακρόασης, κατάρτισης, επικοινωνίας και τη διεξαγωγή έρευνας για το θέμα.

Go to best practiceClaves Para Atender La Diversidad Afectivo-sexual En El Contexto Educito Desde Un Enfoque Global Escolar

Το άρθρο επικεντρώνεται σε διάφορες στρατηγικές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αντιμετώπιση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας και ομοφοβικών και τρανσφοβικών συμπεριφορών εκφοβισμού και αποσκοπεί στην επισήμανση της προσοχής στην συναισθηματική-σεξουαλική ποικιλομορφία από μια παγκόσμια σχολική προσέγγιση, η οποία εστιάζει στην πρόληψη τυχόν ομοφοβικών και τρανσφοβικών διακρίσεων και την ανάδειξη των ετεροκανονικών κουλτούρων που υπάρχου

Go to best practiceOsservatorio di Genere

Πολιτιστικός σύλλογος που πραγματοποιεί έργα για θέματα φύλου και ισότητας, με επιστημονική σημασία (σεμινάρια, συνέδρια, μελέτες, εργαστήρια). Κύριος στόχος του συλλόγου είναι η εκτίμηση της επαγγελματικής ταυτότητας και επάρκειας των γυναικών. Προωθεί τις ίσες ευκαιρίες και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και λειτουργεί ως κέντρο παρακολούθησης (monitoring centre).

Go to best practiceΕθνικό Δίκτυο Πανεπιστημιακών Επιτροπών για τις Ίσες ευκαιρίες (National Network of University Committees for EqualOpportunities)

Πρόκειται για ένα εθνικό Δίκτυο που συγκεντρώνει Επιτροπές τοπικών Πανεπιστημίων για την προστασία της ισότητας των φύλων και κατά των διακρίσεων (CUGs), καθώς και άλλους φορείς Ίσων Ευκαιριών που υπάρχουν στα ιταλικά Πανεπιστήμια (όπου δεν υπάρχει ακόμα η σχετική Επιτροπή). Στόχοι τους: 1) Να συγκρίνουν και να διαδώσουν αναλύσεις, προτάσεις και εμπειρίες με στόχο την αύξηση του προβληματισμού για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των δι

Go to best practiceΕργαστήριο Σπουδών Φύλου

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου αποτελεί ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, που ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 926/17.7.2006 για να εξυπηρετήσει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του φύλου στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο

Go to best practiceLaboratorio Interdisciplinare di ricerca su Corpi, Diritti, Conflitti

Πρόκειται για ένα εργαστήριο που προωθεί και συντονίζει διεπιστημονικές δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας για τη διαφορετικότητα. Το εργαστήριο: 1) παράγει τεκμηριωμένα υλικά στη θεματική της έρευνας σε θεματικές διαφορών (φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, εθνικότητα, κοινωνική τάξη, ηλικία, θρησκευτικές πεποιθήσεις, που σχετίζονται με σωματική dis / δεξιότητες, κ.λπ.) και σχετικά με τις διασταυρώσεις αυτών των κατηγοριών και της αμοιβαίας α

Go to best practiceBeLonG To

Η οργάνωση BeLonGΤο υποστηρίζει νέους ΛΟΑΤΚΙ+, και αποτελεί τη μοναδική οργάνωση με τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Παρέχει υποστήριξη σε νέους, γονείς και κηδεμόνες, διεξάγει έρευνα και παρέχει επαγγελματική υποστήριξη. Κάποιες από τις δράσεις του BeLonG To περιλαμβάνουν οι: κατάρτιση εκπαιδευτικών, κατάρτιση και υποστήριξη για την ψυχική υγεία νέων ΛΟΑΤΚΙ+, εταιρικά εργαστήρια, έρευνα. Επίσης, παρέχει πόρους στήριξης, όπως κατευθυντήριες γραμμές, ε

Go to best practiceOsservatorio Interdipartimentale sulla diffusione degli studi di genere e delle pari opportunità (OGEPO)

Πρόκειται για ένα Διυπηρεσιακό Παρατηρητήριο Μελετών Φύλου και Ίσων Ευκαιριών. Κύριοι στόχοι είναι η προώθηση της έρευνας σχετικά με τις μελέτες φύλου, η παρουσία των γυναικών στην ιστορία, η εκπροσώπησή τους στην κοινωνία, η ενεργοποίηση ενός δικτύου FORUM που συνδέει το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο με άλλους θεσμικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την ανταλλαγή και την κυκλοφορία πληροφοριών καθώς και τον σχεδι

Go to best practiceULEX Project

Τα εκπαιδευτικά μαθήματα είναι για οποιονδήποτε ασχολείται με θέματα LGBTQI και φεμινιστικό ακτιβισμό και που αυτοπροσδιορίζεται ως trans*, μη δυαδικό και gender non-conforming άτομο. Περιλαμβάνει έναν ευρύ ορισμό του ακτιβισμού, συμπεριλαμβανομένων: 1. Αντίσταση – δράση για την πρόληψη περαιτέρω ζημιών στα οικοσυστήματα και την κοινωνική δικαιοσύνη 2. Ανανέωση – δράση που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων για υγι

Go to best practiceΠολιτική ταυτότητας φύλου και έκφρασης UCD

Το παρόν έγγραφο καθορίζει το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής, καθώς και τους ρόλους και τις ευθύνες του Πανεπιστημίου, του προσωπικού και των φοιτητών. Παρέχει ορισμούς σχετικά με την ταυτότητα φύλου και περιγράφει τις διάφορες δυνατότητες που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο για το προσωπικό και τους φοιτητές. Θέτει τα θεμέλια για την οικοδόμηση πολιτικής και μηχανισμών για την υποστήριξη και την ενσωμάτωση της ταυτότητας και της έκφρασ

Go to best practiceLGBT Coordinator / LGBT Friendly Faculty

Τον Δεκέμβριο του 2019 η Σχολή Μαθηματικών και Φυσικής του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα έγινε η πρώτη από τις σχολές της Λιουμπλιάνα φιλική προς ΛΟΑΤ άτομα αποκτώντας Συντονιστή (θεμάτων) ΛΟΑΤ (LGBT Coordinator). Οι Συντονιστές ενθαρρύνουν τους φοιτητές να επικοινωνήσουν μαζί τους εάν: έχουν οποιεσδήποτε προτάσεις ή ερωτήσεις, χρειάζονται υποστήριξη, συμβουλές προκειμένου να εκδηλωθούν, βοήθεια, αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα, εάν υπήρξαν

Go to best practiceUniversitrans

Το Universitrans είναι ένα έργο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με trans θέματα στο ακαδημαϊκό πλαίσιο. Το Universitrans απευθύνεται κυρίως σε τρανς φοιτητές οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής τους σταδιοδρομίας, ξεκινούν ή έχουν ήδη ξεκινήσει μια πορεία μετάβασης μεταξύ των φύλων και οι οποίοι, εν αναμονή της τροποποίησης του μητρώου τους, χρειάζονται ένα προσωρινό γραφειοκρατικό προφίλ που αντικαθιστά το προσωπικό όνομα με

Go to best practiceCIRQUE (Centro Interuniversitario di Ricerca Queer)

Το Κέντρο συνδέει μεμονωμένους ερευνητές και οργανισμούς, στην Ιταλία και στο εξωτερικό, για να δημιουργήσει μια έντονη, ανοικτή και κερδοφόρα ανταλλαγή σε όλες τις πτυχές, τους τομείς και τις δυνατότητες των queer σπουδών. Στόχος του Κέντρου είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος χωρίς αποκλεισμούς, ανοικτός και ζωτικός για τις σπουδές queer εντός των ιταλικών πανεπιστημίων, που βασίζεται σε ένα διεθνές Δίκτυο και ένα Συνέδριο ανά δύο έτη στη θεματική

Go to best practiceRicerca-Azione: pari opportunità in UniTn (Δράση-Έρευνα: ίσες ευκαιρίες στο UniTN (Πανεπιστήμιο του Trento, Ιταλία) (2014 - 2016)

Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο με στόχο την ανάπτυξη ενός θετικού σχεδίου δράσης για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών εντός του Πανεπιστημίου του Trento. Περιλαμβάνει: 1) Χαρτογράφηση των ποσοτικών και ποιοτικών διαφορών (φύλο, ηλικία, καταγωγή και άλλα χαρακτηριστικά) εντός του Πανεπιστημίου του Trento και των ειδών των διακρίσεων 2) Διερεύνηση ορθών πρακτικών που υιοθετούνται από άλλα ιταλικά και ξένα πανεπιστήμια 3) Ανάλυση της κατάστ

Go to best practiceEnrutat

Στο πλαίσιο του Enrutat υλοποιούνται μαθήματα κατάρτισης και εργαστήρια με τη δημιουργικότητα και το σώμα ως βάση. Το Enrutat προσφέρει πρακτικά εργαστήρια που παρέχουν εργαλεία και στρατηγικές για την αντιμετώπιση των σημερινών ζητημάτων που αφορούν τους νέους, ιδίως LGTB+, και τους εκπαιδευτικούς. Το Enrutat λειτουργεί υπό μία φεμινιστική προοπτική με έμφαση στις διαφορές με βάση τη σεξουαλικότητα και το φύλο, εστιάζοντας στην ομοφοβία των φύλων

Go to best practiceLGTB DIAGNOSIS AT SCHOOL

Η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Rosaleda από τη Μάλαγα (Ισπανία), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «LGTB στο σχολείο», έτρεξε ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «LGTB DIAGNOSIS AT SCHOOL» για να εκτιμηθεί ο βαθμός ένταξης ή διακρίσεων προς τους ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές. Πρόκειται για ένα έργο που περιλαμβάνει ολόκληρη την κοινότητα (μαθητές, καθηγητές, οικογένειες και τοπικές διοικήσεις) και μέρος της επιτυχίας του θα εξαρτηθεί από το πόσοι άνθρωποι θα συ

Go to best practiceEducación-COGAM (2013-2016)

Κέντρο στη Μαδρίτη που διεξάγει μαθήματα και δημοσιεύει οδηγούς για ΛΟΑΤΚΙ νέους και μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι οδηγοί που δημοσιεύει συμπεριλαμβάνουν συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές. Οδηγοί υλοποίησης των Εργαστηρίων που υλοποιούνται από την Education-COGAM σε Εκπαιδευτικά Κέντρα: - Εργαστήριο ευαισθητοποίησης για τον εκφοβισμό των ΛΟΑΤ. Έμφαση δίδεται στη συναισθηματική-σεξουαλική διαφορετικότητα και την ταυτότητα φύλου (εργαστήρι

Go to best practiceΕγκαθίδρυση μόνιμης ομάδας διαβουλεύσεων για την προώθηση των δικαιωμάτων και την προστασία ΛΟΑΤ ατόμων

Πρόκειται για μια διοργανική στρογγυλή τράπεζα που προωθεί έναν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων ΛΟΑΤ. Κύριος στόχος είναι η προώθηση της αμοιβαίας ακρόασης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση μιας νοοτροπίας διαφορών και ενός κλίματος σεβασμού της αξιοπρέπειας των ΛΟΑΤ ατόμων.

Go to best practiceΈμφαση στη συναισθηματική-σεξουαλική διαφορετικότητα και στην πρόληψη των διακρίσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ένα διδακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη συναισθηματική-σεξουαλική διαφορετικότητα για μαθητές της δεύτερης τάξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προσαρμόσιμο και για την πρώτη και την τρίτη, δηλαδή για τον πρώτο εκπαιδευτικό κύκλο. Κύριος στόχος είναι η προώθηση του σεβασμού των διαφορετικών ταυτοτήτων φύλου, των σεξουαλικών προσανατολισμών και της φύσης κάθε ανθρώπου, και η επίτευξη πλήρους και ελεύθερης ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης κ

Go to best practiceTeatre-Forum per una educacion feminista

Το Foundacion Triangulo είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός του οποίου στόχος είναι η κοινωνική ισότητα των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων ή/και των τρανσέξουαλ στη βάση ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποίησε ένα θεατρικό φόρουμ με τίτλο «Undiamés» που αντανακλά γύρω από καταστάσεις που οι νέοι βιώνουν στην καθ

Go to best practiceΠανεπιστημιακό Κολλέγιο του Δουβλίνου, Στρατηγική και σχέδιο δράσης 2018 - 2020 - 2025 για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη (E

Πρόκειται για μια θεσμική στρατηγική και πλαίσιο για την προώθηση της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Ένταξης (EDI) σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο. Το EDI είναι μέρος της Ομάδας Διαχείρισης του Πανεπιστημίου (University Management Team - UMT) – η οποία έχεις ως σαφή στόχο την ενσωμάτωση και τη βελτίωσή της EDI. Μια σειρά πανεπιστημιακών Επιτροπών συνεργάζονται με το παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των: Διευθύνουσα επιτροπή Athena SWAN, Oμάδα Δ

Go to best practiceΕκστρατεία κατά των διακρίσεων προς Lgbtiqa+- στο Πανεπιστήμιο

Η Εκστρατεία κατά της ομοφοβίας στο Πανεπιστήμιο έχει ως στόχο να τονίσει το απαράδεκτο της ομοφοβικής συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν οι ομοφυλόφιλοι και οι λεσβίες φοιτητές-φοιτήτριες και να επιστήσει την προσοχή στη βία και τις διακρίσεις τις οποίες υφίστανται. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ομάδες συζήτησης, εργαστήρια, συμβουλευτική, κοινωνικές εκδηλώσεις, παροχή συμβουλών για την πρόληψη σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, δημοσιεύσεις, ενη

Go to best practiceDiscriminación Y Actitudes Hacia La Diversidad Afectivo-sexual: La Experiencia De Las Mujeres

Μια χρήσιμη μελέτη αναφοράς με ερωτηματολόγιο το οποίο διερευνά την ένταξη της περιθωριοποιημένης ομάδας των LGTB. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αποδεικνύουν τη δέσμευση του Salusex-Unisexsida, Departamento de Psicología Básica, Clínica y de Psicobiología, Universitat JaumeI de Castellón, στη διερεύνηση της θεματικής της ένταξης των LGTB ατόμων και στη λογική οι ίδιοι οι φοιτητές να δημιουργούν καινοτόμες και χωρίς αποκλεισμούς μεθοδολογίες.

Go to best practiceΜάθημα Μελετών Φύλου

Παλαιότερα γνωστό ως «ΠΜΣ στις Γυναίκες, το Φύλο και την Κοινωνία», το ΠΜΣ Μελετών Φύλου συνεχίζει να προσφέρει κριτική, δυναμική μάθηση πάνω σε θεματικές σχετικά με το φεμινισμό, τις σεξουαλικότητες, τις αρρενωπότητες, συζητήσεις για το φύλο, την πολιτική και τον ακτιβισμό. Με λειτουργία πάνω από τριάντα χρόνια, αποτελεί το πιο καθιερωμένο Πρόγραμμα Μελετών για το Φύλο στην Ιρλανδία με ευρεία διεθνή φήμη για τη φεμινιστική έρευνα και τη συμμετοχ

Go to best practiceΜάθημα ‘Έμφυλες Ταυτότητες και σεξουαλικός προσανατολισμός’

Προπτυχιακό μάθημα διαθέσιμο για φοιτητές του τετάρτου έτους του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Για πρώτη φορά, ένα μάθημα που σχετίζεται με σπουδές φύλου και θέματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό διδάχθηκε σε Ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Go to best practiceΜάθημα Ταυτότητας Φύλου και Σεξουαλικού Προσανατολισμού

Προπτυχιακό μάθημα διαθέσιμο για τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Go to best practiceOsservatorio LGBT

Πρόκειται για μια επιστημονική πλατφόρμα, ανοικτή και δωρεάν, για θέματα ΛΟΑΤ, φύλου και σεξουαλικής ταυτότητας. Ο κύριος στόχος είναι να δοθεί προβολή σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό προωθώντας άρθρα, ερευνητικές συνεισφορές και σημεία προς συζήτηση για ερευνητές, εργαζόμενους και μελετητές που ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με θέματα ΛΟΑΤ.

Go to best practiceAthena SWAN

Το Athena SWAN λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2005 και αποτελεί σύγκλιση δύο έργων. Διοικείται από τη Μονάδα Πρoκλήσεων Ισότητας (Equality Challenge Unit) και έχει εφαρμοστεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ιρλανδία, υποστηρίζεται από την Αρχή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο συγκεκριμένος Καταστατικός Χάρτης έχει εξελιχθεί από την έναρξή του, η οποία επικεντρωνόταν στην εκπροσώπηση των γυναικών σε τομείς STEMM σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, σ

Go to best practiceΑναφορά & Εργαλείο Υποστήριξης

Αυτό το εργαλείο αφορά τους μαθητές, το προσωπικό, τους επισκέπτες κ.λπ. που βίωσαν ή ήταν μάρτυρες εκφοβισμού, παρενόχλησης ή σεξουαλικής επίθεσης. Είναι ανώνυμο και δεν είναι επίσημο ή συνδεδεμένο με κάποιο τρόπο με την αστυνομία, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου όπου οι άνθρωποι μπορούν να αναφέρουν και να μοιράζονται γεγονότα. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με Υπηρεσίες Υποστήριξης και άλλες χρήσιμες επαφές. Ο μηχανισμός εί

Go to best practiceΣχέδια Θετικών Δράσεων

Πρόκειται για τη θεσμική στρατηγική για την προώθηση της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Ένταξης στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II.

Go to best practiceProtocollo operativo per la Promozione di Strategie Condivise Finalizzate al Contrasto all’Omotransnegatività e per l’Inclusione delle Pers&

Αποτελεί μια διοργανική στρογγυλή τράπεζα για τον προσδιορισμό κοινών στρατηγικών για την καταπολέμηση της ομοαρνητικότητας. Το Πανεπιστήμιο της Μόντενα και ο Δήμος Ρέτζιο Εμίλια συμμετέχουν στη συγκεκριμένη στρογγυλή τράπεζα, δεσμευόμενοι: 1) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο προωθεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την προστασία της ταυτότητας φύλου από τις διακρίσεις· 2) να προωθήσουν πρωτοβουλίες κατάρ

Go to best practiceRE.A.DY

Πρόκειται για ένα Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (National Public Administration Network) για την καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. 1) προωθεί πολιτικές που υιοθετούν την κοινωνική ένταξη των ομοφυλοφίλων και των διεμφυλικών ατόμων σε εθνικό επίπεδο 2) συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ορθών πρακτικών και 3) προωθεί διοικητικές πράξεις και μέτρα που προστατεύουν από τις διακρίσεις.

Go to best practiceΕπιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) (Gender Equality Committee)

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

Go to best practiceΔιάσκεψη υψηλού επιπέδου για την προώθηση της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ: από το 2020 και εντεύθεν (High level Conference on Advancing LGB

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν η ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Στο πρώτο μέρος της Διάσκεψης παρουσιάστηκαν τα νέα δεδομένα του Ευρωβαρομέτρου για το 2019 σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, τα οποία ακολούθησε συζήτηση υψηλού επιπέδου για τις τρέχουσες προκλήσεις και τις συνεχείς διακρίσεις που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην ΕΕ. Το δεύτερο μέρος του Συνεδρίου επικεντρώθηκε στον τρόπο προώθησης της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ τα επόμενα χρόνια.

Go to best practice