Κατευθυντήριες γραμμές

Δείκτης Ένταξης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ως αποτέλεσμα της δοκιμαστικής ανάπτυξης και του τελικού επικυρωθέντος Δείκτη Ένταξης XENIA (Πακέτο Εργασίας 3) θα παραχθούν τα ακόλουθα παραδοτέα:

1. Ο δοκιμασμένος και επικυρωμένος Δείκτης Ένταξης XENIA στην τελική του μορφή, μετά την τελειοποίησή του από τις εισροές/ανάδραση/σχόλια των χρηστών στην πιλοτική φάση ανάπτυξης·
2. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και το εγχειρίδιο λειτουργίας που θα αναπτύξουν οι εταίροι για την προώθηση της ενσωμάτωσης και της πρόσληψης του Δείκτη Ένταξης XENIA από ΑΕΙ σε ολόκληρη την περιοχή λειτουργίας του Προγράμματος ErasmusPlus·
3. Μια σειρά συστάσεων πολιτικής που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της εφαρμογής και θα παράσχουν πολύτιμα στοιχεία και δεδομένα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την ενημέρωση και την επιρροή της διαμόρφωσης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής αποτελεσματικότερων πολιτικών, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ένταξης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Προτάσεις Πολιτικής

Έκθεση Επικύρωσης

Εγχειρίδιο Κατευθυντήριων Γραμμών & Λειτουργίας

Δείκτης Συμπερίληψης ΧΕΝΙΑ (τελική έκθεση)