Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Δικτυακός τόπος: https://www.eap.gr/en/?s=xenia

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)


Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που προσφέρει εξ αποστάσεως τυπική και μη τυπική δια βίου εκπαίδευση τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο σε περισσότερους από 40.000 φοιτητές οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι σε όλη τη χώρα (www.eap.gr).

Το ΕΑΠ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο XENIA μέσω της ερευνητικής ομάδας DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Sociotechnical Systems) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Η ερευνητική ομάδα DAISSy (http://daissy.eap.gr, http://gr.linkedin.com/in/daissyresearchgroup) έχει ως κύριους στόχους της:
α. την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής και τεχνολογικής έρευνας με επίκεντρο την κοινωνία,
β. την υποστήριξη κοινοτήτων πρακτικής,
γ. την ανάπτυξη ηλεκτρονικών πλατφορμών εκμάθησης, Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC) και εικονικών περιβαλλόντων μάθησης 3D,
δ. την ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων ψηφιακού και ευρύτερου χαρακτήρα,
ε. την προώθηση της ένταξης και της πολυπολιτισμικότητας και
ζ. την υιοθέτηση διεθνών προτύπων όπως τα e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET, κ.ά.