Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Δικτυακός τόπος: http://www.eap.gr

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) είναι το μοναδικό Ελληνικό Κρατικό Πανεπιστήμιο που προσφέρει επίσημη και ανεπίσημη δια βίου εκπαίδευση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε περισσότερους από 40.000 φοιτητές που είναι διασκορπισμένοι σε όλη τη χώρα (www.eap.gr).

Το Ε.Α.Π. συμμετέχει στο έργο XENIA μέσω της ερευνητικής ομάδας DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Sociotechnical Systems) της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας.

Η ερευνητική ομάδα DAISSy (http://daissy.eap.gr,http://gr.linkedin.com/in/daissyresearchgroup) πραγματοποιεί εκπαιδευτική και τεχνολογική έρευνα με επίκεντρο την κοινωνία, υποστηρίζει κοινότητες πρακτικής, αναπτύσσει διαδικτιακές πλατφόρμες εκμάθησης, Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) και τρισδιάστατα περιβάλλοντα, ενισχύει την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και των δεξιοτήτων που συνδέονται ευρύτερα με την ιδιότητα του πολίτη, προωθεί την ένταξη και την πολυπολιτισμικότητα και υιοθετεί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET, κ.λπ.).